Tính từ của INHABIT trong từ điển Anh Việt

inhabitant (Tính từ)

/ɪnˈhæbətənt/