Tính từ của INTENT trong từ điển Anh Việt

intentional (Tính từ)

/ɪnˈtɛnʃənl̟/

  • có ý định trước, được định trước, có ý, chủ tâm