Tính từ của INTRODUCTION trong từ điển Anh Việt

introductory (Tính từ)

/ˌɪntrəˈdʌktəri/

  • để giới thiệu
  • mở đầu
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày