Tính từ của LOSE trong từ điển Anh Việt

lost (Tính từ)