Tính từ của LOSS trong từ điển Anh Việt

lost (Tính từ)