Tính từ của OBSERVE trong từ điển Anh Việt

observatory (Tính từ)

/əbˈzɚvəˌtori/