Tính từ của OWNERSHIP trong từ điển Anh Việt

own (Tính từ)

/ˈoʊn/

 • của chính mình, của riêng mình
  1. I saw it with my own eyes: chính mắt tôi trông thấy
  2. I have nothing of my own: tôi chẳng có cái gì riêng cả
 • on one's own
  1. độc lập cho bản thân mình; tự mình chịu trách nhiệm; với phương tiện của bản thân mình
 • to be one's own man
  1. (xem) man
 • to get one's own back
  1. (thông tục) trả thù
 • to hold one's own
  1. giữ vững vị trí, giữ vững lập trường
 • chẳng kém ai, có thể đối địch được với người