Tính từ của PERMISSION trong từ điển Anh Việt

permissible (Tính từ)

/ˌpɚˈmɪsəbəl/

  • cho phép được, chấp nhận được, dung được