Tính từ của PERSUASION trong từ điển Anh Việt

persuasive (Tính từ)

/pɚˈsweɪsɪv/

  • có tài thuyết phục, có sức thuyết phục, khiến tin theo, khiến nghe theo