Tính từ của SEE trong từ điển Anh Việt

seen (Tính từ)