Trạng Từ của HOPE trong từ điển Anh Việt

hopefully (Trạng Từ)

/ˈhoʊpfəli/

  • đầy hy vọng, phấn khởi