Trạng Từ của NATIONAL trong từ điển Anh Việt

nationwide (Trạng Từ)

/ˌneɪʃənˈwaɪd/