Trạng Từ của QUICK trong từ điển Anh Việt

quickly (Trạng Từ)

/ˈkwɪkli/

  • nhanh, nhanh chóng