Trạng Từ của SAD trong từ điển Anh Việt

sadly (Trạng Từ)

/ˈsædli/

  • buồn bã, buồn rầu, âu sầu