Danh Từ của BELIEVE trong từ điển Anh Việt

belief (Danh Từ)

/bəˈliːf/

 • lòng tin, đức tin; sự tin tưởng
  1. to have belief in something: tin tưởng ở cái gì
  2. to have belief in somebody: tin tưởng ở ai
 • tin tưởng
  1. freedom of belief: tự do tín ngưỡng
 • to be beyond (past) belief
  1. không thể tin được
 • to the best of my belief
  1. theo sự hiểu biết chắc chắn của tôi, theo chỗ tôi biết một cách chính xác
 • it stahherst belief
  1. khó mà tin được
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày