Danh Từ của BLOODY trong từ điển Anh Việt

blood (Danh Từ)

/ˈblʌd/

 • máu, huyết
 • nhựa (cây); nước ngọt (hoa quả...)
 • sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu
  1. to thirst for blood: khát máu
 • tính khí
  1. in warm blood: nổi nóng, nổi giận
  2. bad blood: ác ý
 • giống nòi, dòng dõi, họ hàng, gia đình
  1. to be the same flesh and blood: cùng một dòng họ, cùng một dòng máu
  2. to be near in blood: có họ gần
  3. blood royal: hoang gia
  4. fresh blood: số người mới nhập (vào một gia đình, một xã, một hội)
  5. bit of blood: ngựa thuần chủng
  6. dauntlessness runs in the blood of that family: tinh thần bất khuất là truyền thống của gia đình ấy
 • người lịch sự, người ăn diện ((thường) young blood)
 • blood and iron
  1. chính sách vũ lực tàn bạo
 • blood is thicker than water
  1. (tục ngữ) một giọt máu đào hơn ao nước lã
 • to breed (make, stir up) bad blood between persons
  1. gây sự bất hoà giữa người nọ với người kia
 • to drown in blood
  1. nhận chìm trong máu
 • to freeze someone's blood
  1. (xem) freeze
 • to get (have) one's blood up
  1. nổi nóng
 • to get someone's blood up
  1. làm cho ai nổi nóng
 • in cold blood
  1. chủ tâm có suy tính trước
 • nhẫn tâm, lạnh lùng, không ghê tay (khi giết người)
 • to make one's blood boil
  1. (xem) boit
 • to make someone's blood run cold
  1. (xem) cold
 • you cannot get (take) blood (out of) stone
  1. không thể nào làm mủi lòng kẻ nhẫn tâm được