Danh Từ của BURY trong từ điển Anh Việt

burial (Danh Từ)

/ˈberijəl/

  • việc chôn cất, việc mai táng