Danh Từ của DECORATIVE trong từ điển Anh Việt

decoration (Danh Từ)

/ˌdɛkəˈreɪʃən/

  • sự trang hoàng
  • đồ trang hoàng, đồ trang trí
  • huân chương; huy chương