Danh Từ của DEMANDING trong từ điển Anh Việt

demand (Danh Từ)

/dɪˈmænd/