Danh Từ của EXPLORE trong từ điển Anh Việt

exploration (Danh Từ)

/ˌɛkspləˈreɪʃən/

  • sự thăm dò, sự thám hiểm
  • (y học) sự thông dò
  • sự khảo sát tỉ mỉ