Danh Từ của HEAL trong từ điển Anh Việt

health (Danh Từ)

/ˈhɛlθ/

 • sức khoẻ
 • sự lành mạnh
 • thể chất
  1. good health: thể chất khoẻ mạnh; sức khoẻ tốt
  2. bad health: thể chất yếu đuối; sức khoẻ kém
  3. to be broken in health: thể chất suy nhược; sức khoẻ suy nhược
 • cốc rượu chúc sức khoẻ
  1. to drink somebody's health: nâng cốc chúc sức khoẻ ai
 • y tế
  1. the Ministry of Health: bộ y tế
  2. officer of health: cán bộ y tế