Danh Từ của INHABIT trong từ điển Anh Việt

habitat (Danh Từ)

/ˈhæbəˌtæt/

  • môi trường sống, nơi sống (của cây cối động vật)
  • nhà, chỗ ở (người)