Danh Từ của LOST trong từ điển Anh Việt

loss (Danh Từ)

/ˈlɑːs/

 • sự mất
 • sự thua, sự thất bại
  1. the loss of a battle: sự thua trận
 • sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ
  1. to suffer heavy losses: bị thiệt hại nặng
  2. to seli at a loss: bán lỗ vốn
  3. a deal loss: sự mất không
  4. to make up a loss: bù vào chỗ thiệt
  5. the dealth of Lenin was a great loss to the world proletarian movement: Lê-nin mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào vô sản thế giới
 • sự uổng phí, sự bỏ phí
  1. without loss of time: không để uổng phí thì giờ
 • to be at a loss
  1. lúng túng, bối rối, luống cuống
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày