Danh Từ của MOISTEN trong từ điển Anh Việt

moisture (Danh Từ)

/ˈmoɪstʃɚ/

  • hơi ẩm; nước ẩm đọng lại; nước ẩm rịn ra