Danh Từ của MONOTONOUS trong từ điển Anh Việt

monotony (Danh Từ)

/məˈnɑːtni/

  • trạng thái đều đều, sự đơn điệu; sự buồn tẻ