Danh Từ của OBSERVE trong từ điển Anh Việt

observation (Danh Từ)

/ˌɑːbsɚˈveɪʃən/

 • sự quan sát, sự để ý, sự chú ý, sự theo dõi
  1. observation post: trạm quan sát
  2. to keep someone under observation: theo dõi ai
 • khả năng quan sát, năng lực quan sát
  1. a man of no observation: người không có năng lực quan sát
 • lời nhận xét, điều quan sát được, điều nhận thấy
 • lời bình phẩm
 • (quân sự) sự quan sát, sự theo dõi
 • sự xác định toạ độ theo độ cao của mặt trời