Danh Từ của PERMIT trong từ điển Anh Việt

permission (Danh Từ)

/pɚˈmɪʃən/

  • sự cho phép, sự chấp nhận
    1. with your kind permission: nếu ông vui lòng cho phép
  • phép; giấy phép