Danh Từ của POPULAR trong từ điển Anh Việt

popularity (Danh Từ)

/ˌpɑːpjəˈlerəti/

  • tính đại chúng
  • tính phổ biến
    1. the popularity of table tennis: tính phổ biến của môn bóng đá
  • sự nổi tiếng, sự yêu mến của nhân dân; sự ưa thích của quần chúng
    1. to win popularity: được quần chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày