Danh Từ của SECURE trong từ điển Anh Việt

security (Danh Từ)

/sɪˈkjɚrəti/

 • sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh
 • tổ chức bảo vệ, cơ quan bảo vệ
  1. security police: công an bảo vệ
  2. Security Council: Hội đồng bảo an (Liên hiệp quốc)
 • sự bảo đảm, vật bảo đảm
  1. security for a debt: sự bảo đảm một món nợ
  2. to lend money without security: cho vay không có vật bảo đảm
 • (số nhiều) chứng khoán
  1. the security market: thị trường chứng khoán
 • security check
  1. sự thẩm tra lý lịch
 • a security risk
  1. người không bảo đảm về mặt bảo vệ nếu cho công tác trong cơ quan Nhà nước
 • to sand security for someone
  1. đứng bảo đảm cho ai