Danh Từ của SEE trong từ điển Anh Việt

sight (Danh Từ)

/ˈsaɪt/

 • sự nhìn, thị lực
  1. long sight: tật viễn thị
  2. near sight: tật cận thị
  3. loss of sight: sự mù, sự loà
 • sự nhìn, sự trông; cách nhìn
  1. to catch sight of somebody: nhìn thấy ai
  2. to translate at sight: nhìn và dịch ngay
  3. do what is right in your own sight: hãy làm điều anh cho làm phải
 • tầm nhìn
  1. victory out of sight: lẫn mất
  2. to put something out of sight: giấu cất vật gì; lờ cái gì đi
  3. out of my sight!: cút đi cho rãnh mắt!, cút đi cho khuất mắt!
 • cảnh, cảnh tượng, cảnh đẹp; cuộc biểu diễn; sự trưng bày
  1. a soses are a sight to see: những bông hồng này trông thật đẹp mắt
 • (thông tục) số lượng nhiều
  1. it will cost a sight of money: cái đó sẽ tốn khối tiền
 • sự ngắm; máy ngắm (ở súng...)
  1. to take a careful sight before firing: ngắm cẩn thận trước khi bắn
  2. line of sight: đường ngắm
 • to heave in sight
  1. (xem) heave
 • to make a sight of oneself
  1. ăn mặc lố lăng
 • out of sight out of mind
  1. xa mặt cách lòng
 • a sight for sore eyes
  1. (xem) sore
 • to take a sight at (of)
  1. (từ lóng) vẫy mũi chế giễu