Động từ của BLOODY trong từ điển Anh Việt

bleed (Động từ)

/ˈbliːd/