Động từ của BREATH trong từ điển Anh Việt

breathe (Động từ)

/ˈbriːð/

 • hít, thở
 • thốt ra, nói lộ ra
  1. don't breathe a word of this: đừng nói lộ ra một lời nào về việc này
 • thở ra
  1. to breathe a sigh: thở dài
  2. to breathe one's last [breath]: trút hơi thở cuối cùng, chết
 • truyền thổi vào
  1. to breathe new life into: truyền sức sống mới cho
 • biểu lộ, toát ra, tỏ ra
  1. to breathe innocence: tỏ ra ngây thơ
  2. to breathe simplicity: biểu lộ sự giản dị
 • để cho thở, để cho lấy hơi
  1. to breathe a horse: để cho ngựa nghỉ lấy hơi
 • làm (ai) hết hơi, làm (ai) mệt đứt hơi
 • thở, hô hấp
  1. to breathe in: thở vào, hít vào
  2. to breathe out: thở ra
  3. to breathe hard: thở hổn hển, thở gấp
  4. to breathe again: lại thở được; hoàn hồn, hết sợ
 • sống, hình như còn sống
 • thổi nhẹ (gió)
 • nói nhỏ, nói thì thào
 • nói lên
 • to breath upon
  1. làm mờ, làm lu mờ (tiếng tăm...)