Động từ của CIRCLE trong từ điển Anh Việt

encircle (Động từ)

/ɪnˈsɚkəl/

  • vây quanh, bao quanh, bao vây
  • đi vòng quanh, chạy vòng quanh
  • ôm (ngang lưng)