Động từ của DECISION trong từ điển Anh Việt

decide (Động từ)

/dɪˈsaɪd/

 • giải quyết, phân xử
  1. to decide a question: giải quyết một vấn đề
  2. to decide against somebody: phân xử ai thua (kiện...)
  3. to decide in favour of somebody: phân xử cho ai được (kiện)
 • quyết định
  1. to decide to do something: quyết định làm cái gì
  2. to decide against doing something: quyết định không làm cái gì
  3. that decides me!: nhất định rồi!
 • lựa chọn, quyết định chọn
  1. to decide between two things: lựa chọn trong hai thứ
 • to decide on
  1. chọn, quyết định chọn
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày