Động từ của FASCINATING trong từ điển Anh Việt

fascinate (Động từ)

/ˈfæsəˌneɪt/

  • thôi miên, làm mê
  • mê hoặc, quyến rũ