Động từ của HARMFUL trong từ điển Anh Việt

harm (Động từ)

/ˈhɑɚm/

  • làm hại, gây tai hại, làm tổn hại