Động từ của HATRED trong từ điển Anh Việt

hate (Động từ)

/ˈheɪt/

  • căm thù, căm hờn, căm ghét
  • (thông tục) không muốn, không thích
    1. I hate troubling you: tôi rất không muốn làm phiền anh