Động từ của INCLUSIVE trong từ điển Anh Việt

include (Động từ)

/ɪnˈkluːd/

  • bao gồm, gồm có
    1. his conclusion includes all our ideas: kết luận của ông ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi
  • tính đến, kể cả
  • bao gồm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày