Động từ của INTENTION trong từ điển Anh Việt

intent (Động từ)

/ɪnˈtɛnt/