Động từ của INTENTIONAL trong từ điển Anh Việt

intent (Động từ)

/ɪnˈtɛnt/