Động từ của MASSIVE trong từ điển Anh Việt

amass (Động từ)

/əˈmæs/

  • chất đống, tích luỹ, cóp nhặt (tiền của)