Động từ của MOVABLE trong từ điển Anh Việt

move (Động từ)

/ˈmuːv/

 • chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ
  1. to move troops from one place to another: chuyển quân từ chỗ này sang chỗ khác
 • lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động; nhấc
  1. he can't move his arm: nó không thể nhắc được cánh tay
  2. to move heaven and earth: khuấy đảo trời đất, dùng đủ mọi biện pháp, xoay xở đủ trò
 • làm nhuận (tràng)
 • kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi
  1. it moved them to anger: cái đó làm cho chúng nó nổi giận
 • làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng, gợi mối thương cảm
  1. to be moved to tears: cảm động đến ứa nước mắt
 • đề nghị
  1. I move the adjournment of the meeting: tôi đề nghị hoãn buổi họp
 • chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động
  1. it was calm and not a leaf moved: trời lặng gió, không một chiếc lá lay động
 • đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch
  1. it is about time we should move: đã đến giờ chúng ta phải đi
 • hành động, hoạt động
 • to move about
  1. đi đi lại lại, đi quanh, chuyển quanh
 • hay dọn nhà, hay thay đổi chỗ ở
 • to move along
  1. tiến lên
 • to move away
  1. dọn đi, cất đi
 • đi xa, đi hẳn
 • to move back
  1. lùi; kéo lùi lại, chuyển về phía sau
 • to move forward
  1. tiến; cho tiến lên, chuyển về phía trước
 • to move in
  1. dọn nhà (đến chỗ ở mới)
 • to move off
  1. ra đi, đi xa
 • to move on
  1. cho đi tiếp; tiến lên
 • to move out
  1. dọn nhà đi
 • to move up
  1. chuyển lên; trèo lên, tiến lên
 • di chuyển
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày