Động từ của QUICK trong từ điển Anh Việt

quicken (Động từ)

/ˈkwɪkən/

 • làm tăng nhanh, đẩy mạnh
 • làm sống lại, làm tươi lại
 • làm hoạt động, làm nhộn lên, làm sôi nổi lên
 • kích thích, gợi lên, nhen lên; khêu (ngọn lửa)
  1. to quicken one's appetite: kích thích sự thèm ăn
 • tăng tốc độ nhanh hơn
  1. the pulse quickened: mạch đập nhanh hơn
 • sống lại, tươi lại
 • hoạt động, nhộn lên, sôi nổi lên
 • bắt đầu cảm thấy thai đạp trong bụng (người đàn bà có mang)