babylon

/ˈbæbəˌlɑːn/

  • city in ancient Asia in Babylonia

Những từ liên quan với BABYLON