babylonia

/ˌbæbəˈloʊnjə/

  • country in ancient western Asia

Những từ liên quan với BABYLONIA