cardiff

/ˈkɑɚdɪf/

  • city in Wales

Những từ liên quan với CARDIFF