Disapprobation | Mean of disapprobation in English Dictionary

/dɪsˌæprəˈbeɪʃən/

Những từ liên quan với DISAPPROBATION

condemnation
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày