India ink | Mean of india ink in English Dictionary

/ˈɪndijə-/

  • Noun
  • black ink used especially for drawing

Những từ liên quan với INDIA INK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày