plymouth rock

/ˈplɪməθ/

  • historic location in the U.S., in Massachusetts

Những từ liên quan với PLYMOUTH ROCK