threesome

/ˈθriːsəm/

  • Noun
  • a group of three people or things
    1. a threesome of reporters
    2. a golfing threesome

Những từ liên quan với THREESOME

trio, triad, fling, orgy